INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Strategiczne zarządzenie uczelnią na tle zmian ustawy 2.0

Szkolenie odbędzie się w dniach 14 września 2018 roku oraz 15 września 2018 roku

 

 

Uchwalona nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego i nakłada na uczelnie obowiązek wprowadzenia istotnych zmian. Najważniejsza zmiana dotyczy konieczności przygotowania napisania i uchwalenia nowego statutu uczelni, odpowiadającego wymogom nowego prawa. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wymuszającymi modyfikacje statutów uczelnianych.

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Sposób uchwalania statutu uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem roli rektora i senatu w tworzeniu statutu;

  • Ustawowe organy uczelni: rada uczelni, rektor i senat – kluczowe kompetencje ustawowe (co może nowy rektor i których uprawnień nie można ograniczać);

  • Zadania i możliwości działania rady uczelni jako nowego organu; projektowanie zasad współdziałania organów ustawowych;

  • Wymagania ustawowe stawiane wobec rektora, możliwość wprowadzania dodatkowych statutowych wymagań;

  • Możliwość tworzenia dodatkowych organów uczelni oraz nowe możliwości zmiany struktury organizacyjnej – czyli czy pozostawić wydziały i dziekanów?

  • Ograniczenia uprawnień wewnętrznych organów uczelni (zwłaszcza w kontekście obecnych uprawnień do nadawania stopni);

  • Nadzór nad działalnością badawczą uczelni – nowy sposób oceny dyscyplin; nadawania stopni i co z tego wynika dla zapisów statutowych.

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce zmienia w sposób radykalny sposób funkcjonowania polskich uczelni. Wielu komplikacji związanych z tworzeniem nowych statutów nie można nawet w tym momencie przewidzieć. Dlatego szkolenie jest przewidziane w formule otwartej – pytania uczestników będą wpływały na szybkość/szczegółowość omawiania poszczególnych zagadnień. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.

Bio

Radosław Rybkowski – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki (Upadek stopni – stopnie upadku, 2011 oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, 2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.