INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak wdrożyć 2.0? Kluczowe kwestie prawno-zarządczego punktu widzenia.

Szkolenie odbędzie się w Łodzi w dniach 28 września 2018 oraz 29 września 2018 roku .

 

 

Szkolenie będzie realizowane z możliwością wykupienia tylko jednego z wybranych dni szkoleniowych lub dwóch dni w zalezności od potrzeb uczelni.

Podczas tego szkolenia organizator nie zapewnia noclegu.

 

Szanowni Państwo, przedstawiciele kadry kierowniczej uczelni publicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebie profesjonalnego podejścia do wdrażania tzw. ustawy 2.0. specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę seminarium szkoleniowo-dyskusyjnego, pt.:

 

Jak wdrożyć 2.0? Kluczowe kwestie prawno-zarządczego punktu widzenia.

 

Prowadzącym będzie znany kadrom polskich uczelni ze wdrażania nowelizacji 2011, 2014 i 2016 r. radca prawny z ogromnym praktycznym doświadczeniem uczelnianej legislacji Marcin Chałupka (notka biograficzna w zał.) Projekt adresujemy w szczególności do prorektorom właściwym do spraw organizacji uczelni, kierownikom działów organizacyjnych, legislacyjnych, radcom prawnym. Dla ułatwienia dotarcia do osób zainteresowanych podzieliliśmy tematykę na bloki (oznaczone cyframi rzymskimi), pozwalające elastycznie delegować zainteresowane nimi osoby na dany dzień.

Do korzystania z takiego wsparcia zachęca Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, słowami: „Konsulting komercyjny, pomaganie uczelniom za pieniądze we wdrażaniu reformy, nie jest czymś nagannym, podobnie jak korzystanie z takich usług. Czasami lepiej skorzystać z dobrego konsultingu, niż zrobić błędy.” (Piotr Muller Forum Akademickie 7-8/2018 https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/07-08/strzelba-wisi-na-scianie/ )

 

Proponowana tematyka:

 

Dzień pierwszy

 

 1. Przepisy wprowadzające i przejściowe (2 godz.)

Dlaczego zaczynamy czytać ustawę od przepisów wprowadzających? Co trzeba zrobić do końca 2018 r. Co trzeba przewidzieć już dziś?

 

 1. Statut (2 godz.)

Dlaczego nie należy czekać z uchwaleniem statutów zbyt długo, ale nie spieszyć się z ich wejściem w życie? Co trzeba, a co można … i czego nie można w statucie, w szczególności:

 1. Zakres i formy działalności gospodarczej uczelni.

 2. Inne organy – organ awansowy - możliwy, czy przydatny? Organy „studenckie” – dla kogo delegacja kompetencji w sprawach studenckich i upoważnienia rektorskie, maksimum elastyczności. Reprezentowanie uczelni na zewnątrz.

 3. Inne zadania rady uczelni.

 4. Liczba członków rady uczelni, profilowanie doboru.

 5. Wyjęcie” kompetencji z domniemania rektorskiego.

 6. Dodatkowe wymagania dla kandydata na rektora.

 7. Skład i tryb wyboru kolegium elektorów.

 8. Inne zadania senatu.

 9. Termin na konsultację programu.

 10. Skład senatu.

 11. Zakaz głosowań obiegowych.

 12. Dodatkowe wymagania członkostwa w organach.

 13. Powołanie komisji dyscyplinarnych.

 14. Lista z art. 34

 15. Dane osobowe osób korzystających z biblioteki.

 16. Szczegółowy podział roku.

 17. Kwalifikacje nauczyciela.

 18. Powoływanie dyscyplinarnej.

 19. Osoby „kierownicze” w uczelni

20. Regulaminy z art. 152.

21. Inne stanowiska nauczycielskie – jaka liczba godzin?

22. Tryb wyboru i skład komisji dyscyplinarnej

 

 

III. Organy i struktura uczelni – szczegółowe omówienie kompetencji i ich przesunięć (2 godziny)

1. Rewolucja czy dostosowanie? Wielkość uczelni, koszty i korzyści zmiany.

2. Instytuty („dyscyplinowe”) a wydziały („dziedzinowe”)?

3. Co zostanie dla rektora? (Ile podmiotów ma zgłaszać kandydatów? Tworzenie studiów, a znoszenie, ocena okresowa nauczycieli)

4. Rada uczelni (przykładowe pytania: do jakich dokumentów wgląd, jakie zadania poza ustawowymi, jacy kandydaci i tryb wyboru, rada „tymczasowa”)

5. Nowy model decyzji w indywidualnych sprawach studentów (tylko rektor dla skreśleń, osoby wskazane w regulaminie studiów dla innych decyzji, co z odpowiednim stosowaniem KPA?).

6. Czy trzeba aneksować umowy z pracownikami (likwidacja wydziałów, zmiana nazwy stanowiska).

 

Dzień drugi

 

IV. Regulaminy – szczegółowe omówienie kluczowych problemów (2 godziny).

1. Regulamin wynagradzania - zakres regulacji, co z uchwałami pensowymi?

2. Regulamin pracy.

3. Regulamin rady.

4. Regulamin organizacyjny.

5. Regulamin szkoły doktorskiej.

6. Regulamin studiów.

 

V. Dydaktyka (1 godz.)

1. „Efektowne” zmiany czyli co nowego w programach studiów (dawniej programy kształcenia). Kłopoty ze wskaźnikami. Jak zmierzyć niemierzalne - czy da się ocenić intuicję, świadomość i gotowość?

2. Nowe kryteria akredytacji programowej – powrót do przeszłości?

3. Szkoły doktorskie czy studia doktoranckie (trudno wymyślić tytuł bo nie ma jeszcze projektu rozporządzenia)

4. Świat bez minimów kadrowych?

VI. Awanse naukowe (1 godzina)

1. Przypisywanie uprawnień

2. Nowe przesłanki awansów („inne wymagania podmiotu doktoryzującego”, korekta braku przesłanki awansu habilitacyjnego z obecnej ustawy, „nadaje się” czy „można nadać”,

3. Procedura (czego nie może organ awansowy dodatkowy, terminy na recenzje a zakaz bycia recenzentem, czego nie oceni recenzent, związanie decyzji i opinii, czym ma być kolokwium, skrócenie karencji)

4. Sprawy w toku.

 

VII. Ewaluacja i dotacje (1 godz.)

 

VIII. Pytania / odpowiedzi do MNiSW (1 godz.), np.:

1. Czy przyporządkowanie z art. 53.2 (obowiązek wskazania dyscypliny wiodącej) stosuje się do przyporządkowania z art. 214.1 (brak obowiązku wskazania dyscypliny wiodącej) ?

2. Co znaczy „połączyć kierunki” (wspólny program, sekwencja przedmiotów?)

3. Prawa studenta z ustawy, a prawa z regulaminu studiów.

4. Uwaga na wygaszanie uprawnień – art. 56 w zw. z art. 213 pwp – obliczanie roczników