INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Nowe zasady przyznawania pomocy materialnej w uczelni wraz z omówieniem zmian  w KPA dotyczącym wydawania decyzji administracyjnych - elitarne warsztaty dla wymagających 

Termin szkolenia : 19.04.2019  - 21.11.2019

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

Cena szkolenia za jedną osobę: 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

 

 Szkolenie to poprowadzi dwóch wykładowców

Pierwszy to rekomendowany przez organizatora wykładowca akademicki  – doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, członek Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, specjalista w zakresie prawa szkolnictwa wyższego, prelegent i trener na wielu konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu i systemowi szkolnictwa wyższego, w latach 2011-2012 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2008 roku zajmuje się zagadnieniami prawa szkolnictwa wyższego, członek organów przyznających świadczenia pomocy materialnej, doradca rektorów. Redaktor statutów uczelni, regulaminów studiów, regulaminów pomocy materialnej, decyzji administracyjnych w systemie szkolnictwa, poradników dla uczelni w zakresie praw i obowiązków studentów i doktorantów. Doradca rektorów, dziekanów i pracowników administracyjnych uczelni wyższych.

Drugim wykładowcą będzie ekspert w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako ekspert w zakresie interpretacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych odnoszących się m. in. do liczenia dochodu rodziny w przypadku studentów ubiegających się o pomoc materialną oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Bierze udział w pracach legislacyjnych zakresie świadczeń rodzinnych, w tym odnoszących się do kategorii dochodu oraz sposobu liczenia dochodu.

Wysoko oceniany przez uczestników kursów i konferencji, współpracownik Instytutu Szkoleń Profesjonalnych w Gdańsku .

 

Podczas tego szkolenia będą szczegółowe omówione zmiany wynikające z nowelizacji ustawy

Z nowości dowiedzą się Państwo :

 1. doprecyzowanie terminów wykonania czynności 

 

2. wprowadzenie możliwości wniesienia ponaglenia 

 

3. możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania jako element przyspieszenia uprawomocnienia się decyzji 

 

4. Sposoby poświadczania oryginału dokumentu przez pracownika uczelni 

 

5. pouczenie , o tym prawie do zrzeczenia się odwołania oraz o wysokości opłaty od powództwa 

 

6. możliwość podpisywania decyzji przez pracowników organu wydającego decyzję

7. wprowadzanie instytucji sprzeciwu od decyzji

 

Celem szkolenia jest : 

 

1. Przekazanie wiedzy na temat nowych mechanizmów postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od września 2018 roku 

2. Na szkoleniu uczestnik również uzyska informacje na temat wzruszenia prawomocnych decyzji administracyjnych;

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie kazusów prawa administracyjnego i budowę decyzji administracyjnych. Uczestnicy szkolenia będą pracować w zespołach roboczych zajmujących się sprawami administracyjnymi. 

  

Plan szkolenia:

 

I.      POJĘCIE INDYWIDUALNEJ SPRAWY STUDENCKIEJ I ODPOWIEDNIEGO STOSOWANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.

 

II.   NOWELIZACJA ZASAD OGÓLNYCH POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I JEJ WPŁYW NA ZAŁATWIENIE INDYWIDUALNEJ SPRAWY STUDENCKIEJ:

     zasada in dubio pro libertate i jej wpływ na załatwienie sprawy studenckiej;

     zasada współdziałania organów administracji publicznej;

     zasada zaufania;

     zasada ugodowego załatwiania spraw;

     zasada wyjaśniania niespełnionych przesłanek w świetle art. 79 kodeksu postępowania administracyjnego;

     zasada dwuinstancyjności;

     zasada trwałości decyzji ostatecznej i prawomocnej;

 

III.    NOWY SPOSÓB REALIZACJI ZASADY SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:

      instytucja ponaglenia, sygnalizacja i odpowiedzialność pracownika za załatwienie sprawy studenckiej;

      postępowanie uproszczone zagadnienia ogólne;

      milczące załatwienie sprawy - zagadnienia ogólne;

 

IV.     CZYNNOŚCI TECHNICZNO PROCESOWE ORAZ POSTĘPOWANIE DOWODOWE W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE STUDENCKIEJ: 

      doręczenia pism procesowych w postępowaniu;

      terminy procesowe; 

      pozostawienia podania studenta bez rozpoznania;

      czynności wstępne organu po wszczęciu postępowania administracyjnego;

      przebieg postępowania dowodowego z możliwością prowadzenia go w trybie elektronicznym (sporządzanie protokołu i adnotacji, udostępnienie akt postępowania postępowanie dowodowe);

      uwierzytelnianie dokumentów w postępowaniu administracyjnym nowej pojęcie dokumentu urzędowego;

      zmiany w zakresie postępowania dowodowego;

      zawieszenie postępowania;

      rozstrzygnięcie budowa decyzji administracyjnej (przesłanki wydania decyzji, jej budowa z uwzględnieniem treści uzasadnienia oraz pouczenie o odwołaniu) z uwzględnieniem aktualnych zmian obowiązujących od września 2018 roku 

      postanowienia w postępowaniu administracyjnym (przesłanki wydania postanowienia, jego budowa oraz pouczenie o zażaleniu);

      podpis na decyzji administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

      doręczenie decyzji i stwierdzenie prawomocności z uwzględnieniem elektronicznego dowodu doręczenia;

      nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;

      prostowanie błędów i omyłek, uzupełnienie decyzji;

 

V.    ZAGADNIENIA OGÓLNE POSTĘPOWANIA MIĘDZYINSTANCYJNEGO:

        odwołanie pojęcie, forma, treść;

        autokontrola decyzji i instancji;

        zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej;

 

VI.   POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE:

        niedopuszczalność odwołania;

        czynności dowodowe w postępowaniu odwoławczym;

        zmiany w zakresie regulacji dotyczących decyzji ostatecznych; nowe pojęcie decyzji kasacyjnej;

 

VII.    SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO:

        skarga pojęcie, forma, treść, termin wniesienia;

        sprzeciw od decyzji kasacyjnej i jego skutki dla organów uczelni;

        uprawnienia i obowiązki organu uczelni po wniesieniu skargi;

        sposób formułowania odpowiedzi na skargę;

        zakres kontroli sądowej;

        rozstrzygnięcia sądu administracyjnego;

 

VIII. NADZWYCZAJNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE STUDENCKIEJ:

        przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego zagadnienia ogólne;

        problematyka uchylenia i zmiany decyzji administracyjnej; 

        stwierdzenie nieważności decyzji;

 

IX.   WARSZTATY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy:

        rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego - prowadzenie postępowania administracyjnego w oparciu o materiał dowodowy;

        wydanie rozstrzygnięcia w sprawie budowanie decyzji administracyjnej;

        prostowanie błędów i omyłek w decyzjach administracyjnych;

        przywracanie terminów do wykonania określonych czynności postępowania;

        weryfikacja prawidłowości doręczenia decyzji w postępowaniu administracyjnym

        sporządzanie protokołu z posiedzenia organu kolegialnego;

 

  Drugim blokiem tematycznym będzie temat : Nowe zasady przyznawania pomocy materialnej w uczelni

Najnowsze zmiany - od września 2018 roku - w sposobie liczenia dochodów rodziny studenta/doktoranta w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Szkolenie uwzględnia omówienie m.in. całkowitej zmiany w liczeniu dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym – wprowadzenie nowych zaświadczeń z US i nowego obwieszczenia w sprawie wysokości tych dochodów .

1. Przedstawienie zmian w wyliczaniu dochodu rodziny studenta/doktoranta dotyczących:

-  nowego sposobu liczenia dochodu w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem – ryczałt i karta podatkowa w przypadku działalności gospodarczej – brak dochodu zerowego!!!  nowe zaświadczenia z urzędu skarbowego,  brak oświadczeń,

- nowego sposobu wyliczenia dochodu utraconego i uzyskanego w przypadku częstej zmiany pracy/działalności gospodarczej – brak utraty/uzyskania dochodu,

- zmian w katalogu dochodów utraconych/uzyskanych,

- wstrzymanie podniesienie kwoty kryterium dochodowego oraz samodzielności finansowej 

2. - katalogu dochodów uzyskanych oraz dochodów utraconych – jak liczyć świadczenie rodzicielskie, ulgę podatkową na dzieci oraz 500 +,

- definicji studenta, który nie musi wykazywać dochodów rodziców,

- definicji dochodów podlegających opodatkowaniu,

- nowego katalogu dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu,

3. Omówienie na przykładach wraz z obliczaniem w oparciu o dokumenty zasad ustalania dochodu netto rodziny studenta, w tym wyliczenie dochodów podlegających opodatkowaniu, dochodów niepodlegających opodatkowaniu (przedstawienie katalogu tych dochodów), wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego, również w przypadku dzierżawy takiego gospodarstwa, wyliczanie dochodu uzyskanego za granicą RP.

4. Omówienie na przykładach wraz z obliczaniem zasad ustalania dochodu utraconego i dochodu uzyskanego – 

5. Przedstawienie orzecznictwa Sądów Administracyjnych w zakresie wyliczania dochodu oraz ustalania składu rodziny studenta.

6. Rozwiązywanie zadań z zakresu wyliczania dochodu rodziny studenta.

7. Udzielanie odpowiedzi na pytania otrzymane od uczestników